Polityka prywatności

Bridgestone Europe NV/SA („Bridgestone”), spółka utworzona zgodnie z prawem belgijskim, z siedzibą przy Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgium, o numerze w rejestrze 0441192820, przetwarza dane osobowe zebrane od użytkownika („użytkownik”) lub go dotyczące, gdy odwiedza on witrynę Bridgestone lub kontaktuje się z nią w inny sposób. Ponieważ Bridgestone posiada siedzibę w Unii Europejskiej, przetwarza dane osobowe użytkownika zgodnie z odpowiednimi unijnymi przepisami o ochronie danych i innymi postanowieniami ustawowymi.

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) zawiera informacje na temat zbierania i wykorzystywania Danych osobowych użytkownika, wskazuje ci możliwości sprawowania przez użytkownika kontroli nad ich wykorzystaniem oraz opisuje praktyki Bridgestone stosowane do danych zebranych w jej witrynach, które zawierają łącza do niniejszej Polityki lub się do niej odwołują (na przykład witryny internetowe, aplikacje desktopowe lub mobilne, media społecznościowe oraz wiadomości e-mail w formacie HTML), jak również poprzez sprzedaż internetową i działania marketingowe (łącznie „Usługi”).

  1. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują użytkownika Usługi jako osobę fizyczną, przy czym identyfikacja „pośrednia” odbywa się po połączeniu ich z innymi informacjami, np. imieniem i nazwiskiem, nazwą użytkownika, adresem pocztowym, adresem e-mail i numerem telefonu, unikatowym identyfikatorem urządzenia takim jak adres IMEI lub MAC albo adres IP.

2. Jak i dlaczego Bridgestone zbiera dane osobowe?

a. Informacje przekazywane przez użytkownika

Gdy użytkownik korzysta z Usług, Bridgestone może zbierać jego dane osobowe. Użytkownik zostanie we wszystkich przypadkach poproszony o wyraźną zgodę na zbieranie i dalsze przetwarzanie jego danych osobowych, a co najmniej poinformowany, że takie przetwarzanie następuje na podstawie innej zgodnej z prawem przyczyny. Bridgestone będzie wykorzystywać dane osobowe użytkownika do celów wskazanych poniżej lub do zwracania się o jego zgodę. Bridgestone nie zbiera i nie przetwarza dodatkowych ani innych rodzajów danych osobowych niż jest to konieczne do realizacji odpowiednich celów. Bridgestone wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w sposób określony w niniejszej Polityce, chyba że użytkownik udzielił wyraźnej zgody na wykorzystanie jego danych w inny sposób. Jeśli Bridgestone zamierza wykorzystywać dane osobowe użytkownika do celów, dla których były pierwotne zbierane, poinformuje o tym użytkownika z wyprzedzeniem, a jeśli podstawą zbierania jest zgoda użytkownika, wykorzysta jego dane osobowe do innego celu wyłącznie za jego zgodą.

W przypadku gdy, jako podstawę przetwarzania danych, Bridgestone przyjmuje zgodę użytkownika, użytkownik ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W każdym formularzu rejestracyjnym znajduje się informacja o rodzaju zbieranych przez Bridgestone danych osobowych – różne cele mogą wymagać zbierania różnych danych, na przykład:

b. Informacje, które Bridgestone uzyskuje, gdy użytkownik korzysta z Usług

Bridgestone stale dąży do zwiększenia komfortu użytkownika przeglądającego witryny firmowe lub nawiązującego kontakt z firmą w inny sposób.

Bridgestone może zbierać dane osobowe użytkownika, gdy kontaktuje się on z Bridgestone i korzysta z jej Usług. Zbierane dane osobowe obejmują między innymi:

Prosimy również o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie, w której znajdują się szczegółowe informacje na temat plików cookie i web beaconów, w tym zarządzania nimi, konkretnych celów, kategorii danych, które pomagają przechowywać, oraz okresów ważności.

3. Co robimy z danymi osobowymi użytkowników?

Wszystkie dane osobowe zebrane od użytkowników są przechowywane w bezpiecznej infrastrukturze, którą zarządzamy przy pomocy dostawców zewnętrznych w sposób opisany w punkcie 5 niniejszej Polityki.

W zależności od korzystania przez użytkowników z Usług Bridgestone może zbierać i wykorzystywać ich dane osobowe do następujących celów („Cele”)

oraz

Bridgestone nie zbiera danych osobowych, które nie są istotne dla celów określonych powyżej lub zakomunikowanych użytkownikowi w momencie pytania go o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Bridgestone nie zachowuje danych osobowych dłużej niż to konieczne dla tych celów lub odpowiednio przez okres wskazany w umowie lub ustawie.

Oznacza to, że Bridgestone przechowuje dane osobowe:

Użytkownik będzie w każdym przypadku informowany o fakcie przechowywania jego danych osobowych w danym celu, nawet jeśli – zgodnie z obowiązującymi przepisami – nie jest wymagana jego zgoda, a także o tym, czy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wymogu umownego czy ustawowego, bądź wymogu, od którego uzależnione jest zawarcie umowy, oraz czy użytkownik ma obowiązek przekazać dane osobowe i jakie są potencjalne konsekwencje nieprzekazania tych danych.

Zasadniczo Bridgestone będzie usuwać dane osobowe zebrane od użytkownika, gdy nie są już one niezbędne do osiągnięcia celów, do których zostały pierwotnie zebrane. Bridgestone może jednak zostać zobowiązana do przechowywania danych osobowych użytkownika przez dłuższy okres z uwagi na wymogi prawne.

4. Poufność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika

Bridgestone bardzo poważnie podchodzi do bezpieczeństwa danych. Zapewniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, spółka wdrożyła odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne zabezpieczające zbierane dane przez przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, przerobieniem, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem do danych przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób. Przyjęte przez spółkę polityki i procedury bezpieczeństwa są ściśle powiązane z szeroko przyjętymi standardami międzynarodowymi i w razie konieczności regularnie przeglądane i aktualizowane, aby spełniać jej potrzeby biznesowe, zmiany techniczne i wymogi organów nadzorczych. Dostęp do danych osobowych użytkowników uzyskują tylko ci pracownicy, usługodawcy lub podmioty powiązane, które wykazują biznesową potrzebę zapoznania się z nimi lub potrzebują ich do wykonywania swoich obowiązków.

Bridgestone optymalizuje bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika m.in. poprzez:

W przypadku naruszenia danych zawierających dane osobowe Bridgestone będzie przestrzegać wszystkich stosownych przepisów o powiadomieniu w razie naruszenia danych.

5. Komu ujawniamy dane osobowe?

Bridgestone ujawnia dane osobowe użytkownika wyłącznie osobom trzecim i w celach opisanych poniżej. Spółka podejmie odpowiednie kroki celem zapewnienia, że dane osobowe użytkownika są przetwarzane, zabezpieczone i przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ramach Grupy Bridgestone w Europie

Bridgestone wchodzi w skład globalnej organizacji („Grupa Bridgestone”) złożonej z kilkunastu spółek w Europie i poza nią. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane jednej lub większej liczbie spółek powiązanych z Grupą Bridgestone, które mają siedzibę w Europie lub poza nią, gdy jest to konieczne do przetwarzania i przechowywania danych, umożliwiania użytkownikowi dostępu do usług Bridgestone, obsługiwania klientów, podejmowania decyzji o ulepszaniu usług, przygotowywaniu treści oraz innych celów opisanych w niniejszej Polityce.

Powyższe cele są ściśle powiązane z:

a. Usługodawcy zewnętrzni

Tam gdzie to konieczne, Bridgestone zleca innym spółkom i osobom fizycznym wykonanie w jej imieniu określonych zadań wspierających jej usługi w ramach umów o przetwarzanie danych. Bridgestone może na przykład udostępnić dane osobowe agentom, wykonawcom lub partnerom w celu świadczenia usług przetwarzania danych lub wysyłania użytkownikowi informacji, o które poprosił. Bridgestone udostępni usługodawcom zewnętrznym tylko dane wymagane do przetworzenia prośby użytkownika. Usługodawcy zewnętrzni nie mogą wykorzystywać tych danych do żadnych innych celów, w szczególności własnych lub osób trzecich. Usługodawcy zewnętrzni Bridgestone są umownie zobowiązani do przestrzegania poufności danych osobowych użytkownika.

b. Transakcje biznesowe

W przypadku reorganizacji, restrukturyzacji, fuzji, sprzedaży lub innego przeniesienia aktywów (łącznie „Transakcje biznesowe”) Bridgestone będzie przekazywać dane, w tym dane osobowe, na rozsądną skalę i gdy jest to niezbędne do wykonania Transakcji biznesowej, pod warunkiem że strona otrzymująca wyrazi zgodę na poszanowanie danych osobowych użytkownika w sposób zgodny ze stosownymi przepisami o ochronie danych osobowych. Bridgestone będzie nadal zapewniać poufność wszelkich danych osobowych i powiadomi stosownych użytkowników, zanim ich dane osobowe zaczną podlegać innemu oświadczeniu o danych osobowych.

c. Organy publiczne

Bridgestone ujawnia dane osobowe użytkowników organom publicznym tylko wtedy, gdy jest to wymagane prawem. Bridgestone będzie na przykład reagować na prośby sądów, organów ścigania, organów nadzorczych i innych organów publicznych i rządowych, które mogą obejmować również organy spoza kraju zamieszkania użytkownika.

d. Inne podstawy prawne

Bridgestone może ponadto ujawniać dane osobowe użytkownika w celu ochrony swoich prawnie uzasadnionych interesów, gdy jest to wymagane lub dozwolone prawem, lub gdy użytkownik udzielił wyraźnej zgody na przekazanie swoich danych.

e. Przekazywanie danych osobowych za granicę

W pewnych okolicznościach konieczne będzie również przekazywanie danych osobowych użytkownika do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) („Państwa trzecie”). Przekazywanie danych do państw trzecich może dotyczyć wszystkich czynności przetwarzania opisanych w niniejszej Polityce. Niniejszą Politykę stosuje się również, gdy Bridgestone przekazuje dane osobowe do państw trzecich stosujących inny poziom ochrony danych niż kraj zamieszkania użytkownika.

Przekazywanie danych osobowych do krajów innych niż kraje, dla których Komisja Europejska wydała decyzję dotyczącą odpowiedniego poziomu ochrony danych (patrz lista pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_pl) następuje na podstawie porozumień zawierających standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską lub inne odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Marketing bezpośredni

Korzystając z Usług Bridgestone, użytkownik może zostać poproszony o wskazanie, czy chce otrzymywać określone informacje marketingowe drogą telefoniczną, SMS-ową, e-mailową i/lub pocztową. W takim przypadku użytkownik niniejszym zgadza się, że Bridgestone może wykorzystywać jego dane osobowe, aby przekazywać mu informacje o produktach, działaniach promocyjnych i ofertach specjalnych oraz inne informacje o jej produktach i usługach.

Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje dotyczące marketingu bezpośredniego, wybierając opcję rezygnacji zawartą w każdej wiadomości marketingu bezpośredniego, kontaktując się z Bridgestone zgodnie z podanymi kanałami komunikacji lub, jeśli to stosowne, zmieniając ustawienia swojego konta.

7. Uprawnienia użytkownika dotyczące danych osobowych

Jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik posiada konkretne uprawnienia dotyczące danych osobowych, które Bridgestone od niego zbiera. Uprawnienia te dotyczą wszystkich czynności przetwarzania przewidzianych w niniejszej Polityce. Bridgestone szanuje uprawnienia użytkownika i natychmiast reaguje na zgłoszone przez niego problemy.

Poniższa lista zawiera informacje o uprawnieniach użytkownika wynikających z obowiązujących ustaw o ochronie danych:

Bridgestone dołoży starań, aby spełnić żądanie użytkownika w ciągu 30 dni. Okres ten może jednak zostać wydłużony ze szczególnych względów dotyczących konkretnego uprawnienia lub złożonego charakteru żądania.

W niektórych sytuacjach Bridgestone może nie być w stanie udostępnić użytkownikowi wszystkich lub niektórych danych osobowych z uwagi na postanowienia ustawowe. Jeśli Bridgestone odmówi spełnienia żądania dostępu użytkownika, poinformuje go o przyczynie odmowy.

W niektórych przypadkach Bridgestone może nie być w stanie wyraźnie zidentyfikować użytkownika na podstawie jego danych osobowych ze względu na identyfikatory, które podał w swoim żądaniu. W takich przypadkach, gdy Bridgestone nie może zidentyfikować użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, nie będzie w stanie zastosować się do żądania wykonania uprawnień użytkownika, chyba że użytkownik poda dodatkowe informacje umożliwiające jego identyfikację.

Aby wykonać swoje uprawnienia, użytkownik powinien zgłosić żądanie pod adresem https://privacy.bridgestone.eu?language=PL. Możesz też skontaktować się z naszą osobą kontaktową w sprawie ochrony danych: https://privacy.bridgestone.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=PL

Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza jego uprawnienia ustawowe, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, w szczególności w państwie członkowskim, w którym znajduje się jego miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce zarzucanego naruszenia.

8. Łącza

Bridgestone może okresowo zamieszczać w swoich Usługach hiperłącza do witryn, nad którymi nie sprawuje kontroli. Choć Bridgestone dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że zamieszczone w Witrynie hiperłącza prowadzą wyłącznie do witryn przestrzegających takich samych standardów bezpieczeństwa i poufności co Witryna, nie ponosi odpowiedzialności za ochronę lub poufność jakichkolwiek danych, które użytkownik może przesłać do tych witryn. Przed wysłaniem informacji do tych witryn zaleca się, aby użytkownik zapoznał się z opublikowanym w nich oświadczeniem o prywatności i innymi podobnymi oświadczeniami.

9. Osoby nieletnie

Osoby, które nie ukończyły 16 lat, nie powinny przekazywać Bridgestone swoich danych osobowych bez zgody i nadzoru rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku braku takiej zgody Bridgestone nie zamierza zachowywać danych osobowych osób nieletnich, przetwarzać ich ani przekazywać osobom trzecim. Jeśli Bridgestone dowie się o nieumyślnym zebraniu danych osobowych osób nieletnich, usunie te dane bez zbędnej zwłoki.

10. Dane wrażliwe

Bridgestone nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących użytkownika („dane wrażliwe”). Dane wrażliwe oznaczają dane osobowe wskazujące pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania polityczne, religijne lub światopoglądowe, członkostwo w związkach zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane o stanie zdrowia bądź informacje o życiu seksualnym lub orientacji seksualnej.

11. Zmiany w Polityce

Bridgestone zastrzega sobie prawo modyfikowania praktyk dotyczących prywatności i dokonywania zmian w niniejszej Polityce w dowolnym czasie i według swojego uznania. Z tego powodu zachęcamy użytkowników, aby regularnie sprawdzali niniejszą Politykę. Niniejsza Polityka jest aktualna na dzień ostatniej zmiany („last revised”) wskazany na górze strony. Bridgestone będzie traktować dane osobowe użytkownika w sposób spójny z Polityką, na której podstawie zostały zebrane, chyba że uzyskała zgodę użytkownika na ich traktowanie w inny sposób.

Bridgestone będzie również przechowywać poprzednie wersje niniejszej Polityki dla celów archiwalnych.

pl / en